1. Hartman LMH N.V. is een naamloze vennootschap die tot doel heeft de uitoefening van de notariële rechtspraktijk alsmede het verlenen van notarieel-juridisch advies. De vennootschap is gevestigd te Amster¬dam. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de perso¬nen die door middel van hun ven¬noot¬schappen aandelen in Hartman LMH N.V. houden en die ook wel met de term “partners” worden aangeduid.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hartman LMH N.V. aanvaarde opdrachten, eventuele vervolg¬opdrachten en alle overige werkzaamheden.

3. Hartman LMH N.V. en de opdrachtgever zullen de opdracht en alles wat daarmee samenhangt of waarvan zij uit hoofde van de opdracht kennis krijgen geheim houden, behoudens de verplichting tot openbaarmaking krachtens wet of een bindende uitspraak van een rechter of van een overheidsorgaan of, wat Hartman LMH N.V. betreft, voor zover wenselijk met het oog op de uitvoering van de opdracht. Elk van hen zal redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat aan Hartman LMH N.V. respectievelijk aan de opdrachtgever verbonden personen hetzelfde doen.

4. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitge¬voerd door Hartman LMH N.V., ook indien het de (stil-zwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

5. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Hartman LMH N.V. opgemaakte (concept)-akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

6. 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Hartman LMH N.V. periodiek zullen worden vastgesteld.

6. 2. De door Hartman LMH N.V. ten behoeve van de opdrachtgever betaalde kosten (waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, algemene kantoorkosten, zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) worden separaat in rekening gebracht.

6. 3. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke vertragingsrente van artikel 6:119a BW verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op de invordering voor rekening van de opdrachtgever.

6. 4. Het rentepercentage op de door Hartman LMH N.V. aangehouden Derdengeldrekening kan zowel positief als negatief zijn. Bij een positief percentage ontvangt de opdrachtgever of een derde rente gelijk aan de door Hartman LMH N.V. gehouden rente op de Derdengeldrekening. Bij een negatieve rente betaalt de opdrachtgever of een derde rente gelijk aan de door Hartman LMH N.V. te betalen rente op de Derdengeldrekening. Indien de daadwerkelijke rente niet exact is vast te stellen, dan kan Hartman LMH N.V. de rente vaststellen aan de hand van een door haar vast te stellen gemiddeld rentepercentage, op basis van een redelijke inschatting.

6. 5. De opdrachtgever zal aan Hartman LMH N.V. vergoeden al die bedragen die Hartman LMH N.V. ten onrechte aan hem heeft betaald ten gevolge van een fout, zowel ten gevolge van een type- en/of rekenfout en/of een kennelijke onjuiste interpretatie van de aan de betaling ten grondslag liggende overeenkomst, in de nota van afrekening.

7. Iedere aansprakelijkheid van Hartman LMH N.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps¬aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoor¬waarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

8. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens be¬doelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid be¬perkt tot driemaal het door Hartman LMH N.V. voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Hartman LMH N.V.

9. De keuze van door Hartman LMH N.V. in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvul¬digheid. Hartman LMH N.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Hartman LMH N.V. eventuele door derden bedongen aansprakelijkheids¬beper-kingen namens hem te aanvaarden.

10. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitslui¬tend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

11. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Hartman LMH N.V. voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Hartman LMH N.V. gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werk¬zaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

12. 1. Ingeval de opdrachtgever of een derde klachten heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij Hartman LMH N.V. daarvan binnen twee maanden na ontdekking van de tekortkoming, althans nadat de tekortkoming redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, bij gebreke waarvan hij geen beroep meer erop kunnen doen, dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd.

12. 2. Alle rechtsvorderingen en verweren van de opdrachtgever, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd, verjaren door verloop van één (1) jaar na de overeenkomstig lid 1 gedane kennisgeving.

12. 3. De opdrachtgever is gehouden Hartman LMH N.V. te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan Hartman LMH N.V. te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

12. 4. De opdrachtgever vrijwaart Hartman LMH N.V. en met Hartman LMH N.V. verbonden personen voor eventuele aanspraken van derden en andere schade die Hartman LMH N.V. of een met Hartman LMH N.V. verbonden persoon lijdt in verband met een verondersteld onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens in het kader van de opdracht, voor zover Hartman LMH N.V. deze persoonsgegevens van de opdrachtgever of in opdracht van de opdrachtgever heeft ontvangen. De opdrachtgever zal de op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) verplichte informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de opdracht verstrekken aan de betrokkene. De opdrachtgever doet dat binnen de daarvoor geldende termijn op grond van de AVG. Hartman LMH N.V. zal het contactpunt zijn voor betrokkenen die hun rechten op grond van de AVG jegens haar uitoefenen.

13. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoe¬ve van al diegenen die namens Hartman LMH N.V. bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, waaronder de huidige en voormalige bestuurders, en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor hen of voor Hartman LMH N.V. werkzaam zijn of waren.

14. Deze voorwaarden bestaan ook in de Engelse taal. In geval van verschil tussen die tekst en de Nederlandse tekst, is deze laatste bindend.

15. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Hartman LMH N.V. is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, dan wel door de Geschillencommissie Notariaat, indien en voorzover bevoegd.

16. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en kunnen ook worden geraad­pleegd op www.hartman-lmh.nl

Januari 2020